Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem stron www.rolpest.pl i www.sklep.rolpest.pl jest Centrum Ogrodnicze ROL-PEST Sp. z o.o., ul. Szosa Gdańska 7, Żołędowo, 86-031 Osielsko, zwana dalej Administratorem.

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:


Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).

Dbając o ochronę Państwa danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Waszych interesów oraz praw i wolności, w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

 • Zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
 • Przetwarzane zgodnie z prawem.

Cel i zakres zbieranych danych

Państwa dane osobowe są zbierane w następujących celach:

 • Udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane za pomocą poczty e-mail lub przez Formularz Kontaktowy. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy lub kontakt z osobą będącą stroną umowy ( RODO art. 6 ust 1 lit. B);
 • Realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem e-sklepu www.sklep.rolpest.pl. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest przetwarzanie danych osobowych osoby, będącej stroną umowy (RODO art. 6, ust. 1, lit. B);
 • Przechowywania danych o transakcjach handlowych w celach podatkowych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (RODO art. 6 ust. 1 lit. C);
 • Realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie ewentualnych roszczeń (RODO art. 6 ust 1 lit. F).

Kategorie danych jakie zbieramy:

W zakresie korzystania ze stron www.rolpest.pl oraz www.sklep.rolpest.pl przez użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL i dotyczą:

 • Publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • Nazwy stacji użytkownika – identyfikacja jeśli jest możliwa realizowana jest przez protokół http;
 • Czasu nadejścia zapytania;
 • Pierwszego wiersza żądania http;
 • Kodu odpowiedzi http;
 • Liczby wysyłanych przez serwer danych;
 • Informacji o przeglądarce;
 • Informacji o błędach jakie wystąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.rolpest.pl i www.sklep.rolpest.pl .

Serwis zbiera automatycznie tylko i wyłącznie informacje zawarte w plikach cookie. Gromadzone dane są wykorzystywane do

 • Zarządzania serwerem.
 • Badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach strony www.sklep.rolpest.pl w celach statystycznych i marketingowych.

Kategorie danych osobowych przetwarzane w związku z odpowiadaniem na zapytania i obsługą zamówień.

 • Imię i nazwisko.
 • Adres e-mail.
 • Numer telefonu.
 • Adres dostarczenia zamówienia.
 • Adres i nazwa firmy.
 • Numer NIP.
 • Historia zamówień.
 • Numer rachunku bankowego.

Podanie tych danych jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości dokonania zakupu za pośrednictwem sklepu www.sklep.rolpest.pl.

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator używa plików cookie (ciasteczek) do śledzenia ruchu na stronie www.sklep.rolpest.pl . Szczegółowe informacje na temat ciasteczek i profilowania znajdą Państwo w sekcji Pliki cookie niniejszej Polityki prywatności.

Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych

Zapewniamy poprzez realizację procedury wyboru kontrahenta, że każdy podmiot biorący udział w przetwarzaniu Państwa danych osobowych posiada wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne adekwatne do ponoszonego ryzyka w związku z powierzonymi czynnościami.

Odbiorcami danych osobowych użytkowników stron www.rolpest.pl oraz www.sklep.rolpest.pl są podmioty świadczące usługi hostingu i administrowania stronami www dla Administratora.

W przypadku dokonania zakupu na fakturę i wystawienia faktury sprzedażowej przez Administratora odbiorcą danych klientów jest podmiot świadczący usługi księgowe dla Administratora.

W związku z obsługą płatności Państwa dane są przekazywane do banku prowadzącego rachunek Administratora..

Ponadto w celu wysłania zamówionego towaru odbiorcami danych będą podmioty świadczące usługi logistyczne dla Administratora.

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych zachowywała je w poufności i przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane

Maksymalnie ograniczamy okres przechowywania Państwa danych osobowych, które nie są już wykorzystywane, czyli przetwarzamy je tylko przez czas niezbędny do podjęcia decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również na czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji po czym w zależności od rezultatów negocjacji albo zasilą naszą bazę danych klientów i będą przetwarzane w związku z realizacją umowy bądź zostaną usunięte jeżeli wystąpi brak możliwości nawiązania współpracy.

Państwa dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją zakupu za pośrednictwem strony www.sklep.rolpest.pl będą przetwarzane w dokumentacji księgowej Administratora przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiła sprzedaż.

Dane przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo:

 • żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Jak dbamy o przetwarzanie danych osobowych

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

 • Analiza ryzyka dla praw i wolności osób, których dane przetwarzamy;
 • Notyfikacja naruszeń;
 • Retencja danych;
 • Rejestr czynności przetwarzania danych;
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą;
 • Wybór kontrahenta.

Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Europejskiej Rady Ochrony Danych ( EDPB).

Pliki cookie strony www.sklep.rolpest.pl

Strona www.sklep.rolpest.pl korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie strony www.sklep.rolpest.pl nie przechowują poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie ze strony www.sklep.rolpest.pl należy użyć ustawień przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka jest inna, ale w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie.

Ciasteczka niezbędne do funkcjonowania strony umożliwiają korzystanie z podstawowych jej funkcji, takich jak nawigowanie na stronie. Strona nie może prawidłowo funkcjonować bez tych ciasteczek.

LastSeenProducts jest to ciasteczko przechowujące informacje o ostatnio przeglądanych produktach. Utrzymywane na komputerze użytkownika przez 1 rok po ostatnich odwiedzinach na stornie www.sklep.ropest.pl.

Ciasteczka statystyczne pozwalają właścicielowi strony obserwować i zrozumieć jak osoby odwiedzające korzystają ze strony, poprzez zbieranie i raportowanie anonimowych informacji.

.cdneshopsid oraz isMobileDevice jest to skrypt zbudowany przez firmę Digitalpoint, który odwiedza strony w Internecie, a następnie rozpoznaje, jakie pliki cookie w wyniku tej wizyty powstały. Jego astosowanie może prowadzić do instalacji różnych plików cookie z powodu przekierowań, IFRAME, JavaScript. Ciasteczka te są usuwane z pamięci urządzenia użytkownika po zakończeniu przeglądania strony.